DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.30-36

Образ світу та особистісні риси школярів із адиктивною поведінкою

Ihor Bushai

Анотація


Статтю присвячено аналізу психологічних особливостей становлення образу світу та особистісних проявів учнів із різними формами порушень поведінки. Визначено шляхи підвищення ефективності психологічного впливу на особистість, активізації резерву психіки в процесі консультування. Намічено напрями подальших розвідок проблематики психології залежних форм поведінки.

Ключові слова


залежність; свідоме; безсвідоме; поведінка; особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bushai, I. M. (2007). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku obrazu svitu shkoliariv. Chernihiv: Chernihivskyi derzhavnyi tsentr naukovo-tekhnichnoi i ekonomichnoi informatsii [in Ukrainian].

Vasil’ev, V. L. (2005). Psihologicheskie predposylki deviantnogo povedeniya podrostkov. In Yuridicheskaya psihologiya (pp. 433–437). Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Craig, G. J. (2003). Human development. 7th ed. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Maksymenko, S. D. (2005). Teoretychni zasady psykholohii osobystosti. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka APN Ukrainy [Research Papers G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], 26, 3–19 [in Ukrainian].

Mendelevich, V. D. (2005). Klinicheskaya i medicinskaya psihologiya. Moscow: MEDpress-inform [in Russian].

Moskalenko, V. M. (2005). Problema vykhovannia v konteksti sotsializatsii osobystosti. Sotsialna psykholohiia [Social Psychology], 33, 20–33 [in Ukrainian].

Panova, N. A. (2005). Neblahopoluchna rodyna yak faktor invektyvizatsii leksyky pidlitkiv. Sotsialna psykholohiia [Social Psychology], 3, 122–126 [in Ukrainian].

Dubrovina, I. V., Ed. (1998). Rukovodstvo prakticheskogo psihologa: Psihologicheskie programmy razvitiya lichnosti v podrostkovom i starshem shkol’nom vozraste. Мoscow: Akademiya [in Russian].

Sel’chenok, K. V. (2004). Psihologiya zavisimosti. Minsk: Harvest [in Russian].

Semychenko, V. A. (2001). Psykholohiia osobystosti. Kyiv: Eshke O. M. [in Ukrainian].

Tytarenko, T. M. (2003). Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Todd, J., & Bogart, A. C. (2001). Foundations of Clinical and Counseling Psychology. Saint Petersburg: Sova; Moscow: EKSMO-Press [in Russian].


Copyright (c) 2020 Ihor Bushai

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.