Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю

Автор(и)

  • Mary Golubeva Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine
  • Irina Ryabets Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.46-49

Ключові слова:

психосоціальна інтервенція, професійна етика PR-діяльності, професійна суб’єктність, три площини етики PR-діяльності, три рівні психосоціальної інтервенції в PR, фахівці зі зв’язків з громадськістю, зв’язки з громадськістю

Анотація

Статтю присвячено питанню взаємозв’язку психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців зі зв’язків з громадськістю. Відповідно до трьох пов’язаних між собою етичних площин (суспільної, корпоративної, особистісної) професійної етики PR-діяльності автори виокремили три рівні психосоціальної інтервенції – суспільний, корпоративний і особистісний. У статті зазначено, що впровадження психосоціальної інтервенції на кожному з цих рівнів дає можливість формування та розвитку професійних компетентностей фахівця зі зв’язків з громадськістю задля дотримання професійної етики фахівців із PR у їхній професійній діяльності.

Посилання

  1. Profesiina etyka PR-diialnosti: Sutnist poniattia, pryntsypy. (2014). Derzhava Ta Rehiony, 4(20), sotsialni komunikatsii, 130-135.
  2. Ivanova, N. A., & Petrova, K. G. (2017). Epistemologicheskiye interventsii: Sushchnost i raznoobraziye form (sluchay ekonomiki). In Sovremennyye tekhnologii v mirovom nauchnom prostranstve: Sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsi (pp. 174-176). Ufa: AETERNA.
  3. Kvit, S. (2008). Masovi komunikatsii : Pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia.
  4. Kleyberg, Y. (2006). Deviantnoye povedeniye v voprosakh i otvetakh. Moscow: Moskovskiy psikhologo-sotsialnyy institut.
  5. Korolko, V. H., & Nekrasova, O. V. (2009). Zviazky z hromadskistiu : Naukovi osnovy, metodyka, praktyka. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia.
  6. Masych, V. V. (2017). Kontseptualna osnova naukovo-metodychnoi systemy formuvannia produktyvno-tvorchoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv. Pedahohika Ta Psykholohiia, (58), 108-116. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2017_58_14
  7. Petrovskyi, V. A. (1996). Lichnost v psikhologii: Paradigma subyektnosti. Rostov-na-Donu: Feniks.
  8. Riabets, I. V. (2015). Vzaiemozviazok subiektnosti iz etychnymy zasadamy u profesiinii diialnosti maibutnikh fakhivtsiv iz zviazkiv z hromadskistiu. «The Unity of Science»: International Scientific Periodical Journal, 52-55.

##submission.downloads##

Як цитувати

Golubeva, M., & Ryabets, I. (2018). Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю. Психологія та психосоціальні інтервенції, 1, 46–49. https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.46-49