DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.20-24

Психологічна консультація клієнтів дорослого віку

Igor Bushai

Анотація


У статті проаналізовано методологічні та практичні підходи психологічного консультування клієнтів дорослого віку; узагальнено основні психологічні проблеми цієї вікової категорії; обґрунтовано концепцію відновлення рівноваги між образом світу та образом «Я» клієнтів як основний внутрішній механізм психічної рівноваги; розглянуто аспекти професійної підготовки психолога до консультативної практики з дорослими людьми.

Ключові слова


психологічна консультація; дорослий вік; образ світу; образ «Я»

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleshina, Y. A. (2004). Individualnoye i semeynoye psikhologicheskoye konsultirovaniye. Moscow: Klass.

Burlachuk, L. F. (2005). Psikhodiagnostika: Uchebnik dlya vuzov. Sankt-Petersburg: Piter.

Bushai, I. M. (2007). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku obrazu svitu shkoliariv. Chernihiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Chernihivskii derzhavnyi tsentr naukovo-tekhnichnoi i ekonomichnoi informatsii».

Rubinshteyn, S. L. (2003). Bytiye i soznaniye. Chelovek i mir. Sankt-Petersburg: Piter.

Vaskivska, S. V. (2004). Osnovy psykholohichnoho konsultuvannia. Navch. posibnyk. Kyiv: Chetverta khvylia.

Kustov, A. V., & Aleksieieva, Y. A. (2010). Myslennia: Psykholohichni, psykhopatolohichni ta psykhoterapevtychni aspekty: Navch. posib. Sumy: Vyd-vo SumDU.

Lysenko, E. M., & Molodichenko, T. A. (2006). Individualnoye i psikhologicheskoye konsultirovaniye. Moscow: VLADOS-PRESS.

Mendelevich, V. D. (2005). Klinicheskaya i meditsinskaya psikhologiya: Uchebnoye posobiye. Moscow: MEDpress-inform.

Menovshchikov, V. Y. (2005). Psikhologicheskoye konsultirovaniye: Rabota s krizisnymi i problemnymi situatsiyami (2nd ed.). Moscow: Smysl.

Panok, V., Tytarenko, T., & Chepelieva, N. (1999). Osnovy praktychnoi psykholohii. Pidruchnyk. Kyiv: Lybid.

Samokhvalov, V. P. (1998). Psykhichnyi svit maibutnoho. Simferopol: KIT.

Todd, D., & Bogart, A. K. (2001). Osnovy klinicheskoy i konsultativnoy psikhologi. Per. s angl. Moscow: Izd-vo EKSMO-Press.


Copyright (c) 2018 Igor Bushai

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.