Psychology and Psychosocial Interventions
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2348
E-ISSN: 2663-0605

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Періодичне видання «Психологія та психосоціальні інтервенції» засноване з метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених ширкому колу питань сучасної психологічної науки. Тематичне розмаїття статей повинно охоплювати історію психологічної думки, теорію та методологію психології, аналіз соціально-структурних явищ і процесів, аналітичний виклад результатів галузевих емпіричних психологічних досліджень.

Видання також планує публікувати статті авторів із суміжних соціальних наук, створюючи інформаційне поле для обговорення нових теорій та напрямків з міждисциплінарних досліджень.

Читацькою аудиторією журналу вважаються фахівці, аспіранти та студенти в галузі психології, соціальної роботи, педагогіки, філософії інших соціально-гуманітарних дисциплін, викладачі вищих навчальних закладів, науковці.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному виданні «Психологія та психосоціальні інтервенції», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їхнього поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. Із метою визначення міри відповідності цим вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням терміну виконання.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напряму.

Термін розгляду праці становить до 2 місяців. Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання. Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою. Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю. 

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 8 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія періодичного видання орієнтується на поширення наукових знань відомих вчених і викладачів та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Під час розгляду статей редколегія звертає увагу насамперед на їхню наукову новизну, теоретичну цінність та практичний внесок у розвиток науки, незалежно від посади авторів, наукового ступеня, вченого звання, віку, національності, гендеру, релігійних та політичних поглядів.

Редакційна політика видання базується на таких принципах:


- об’єктивність та неупередженість у відборі статей із метою їхньої публікації;
- висока вимогливість до якості наукових текстів;
- обов’язкове рецензування статей;
- колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
- суворе дотримання авторських і суміжних прав;
- суворе дотримання графіку подачі статей та виходу журналу.

Редакційна колегія журналу «Психологія та психосоціальні інтервенції» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість друку одного аркуша формату А4 становить 40 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Періодичне видання «Психологія та психосоціальні інтервенції» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Психологія та психосоціальні інтервенції", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Психологія та психосоціальні інтервенції" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Психологія та психосоціальні інтервенції" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").